Prawo do oporu: manifest feministyczny

Author
Collective
Date
July 7, 2022

My, feministki z Ukrainy, wzywamy feministki na całym świecie do solidarności z ruchem oporu narodu ukraińskiego przeciwko drapieżnej, imperialistycznej wojnie rozpętanej przez Federację Rosyjską. Narracje wojenne często przedstawiają kobiety* jako ofiary. W rzeczywistości jednak kobiety* również często odgrywają kluczową rolę w ruchach oporu, zarówno na linii frontu, jak i na froncie domowym: od Algierii po Wietnam, od Syrii po Palestynę, od Kurdystanu po Ukrainę.

Autorki manifestu Feministyczny Opór Przeciw Wojnie odmawiają ukraińskim kobietom* prawa do oporu, prawa, które stanowi podstawowy akt samoobrony jakim dysponują uciskani. My feministyczną solidarność postrzegamy jako praktykę polityczną, która musi wsłuchiwać się w głosy tych, których bezpośrednio dotyka imperialistyczna agresja. Feministyczna solidarność musi bronić prawa kobiet* do niezależnego określania swoich potrzeb, celów politycznych oraz strategii ich realizacji. Ukraińskie feministki walczyły z systemową dyskryminacją, patriarchatem, rasizmem i kapitalistycznym wyzyskiem od dawna. Prowadziłyśmy i będziemy prowadzić tę walkę zarówno w czasie wojny, jak i w czasie pokoju. Rosyjska inwazja zmusza nas jednak do skupienia się na wysiłkach obronnych ukraińskiego społeczeństwa: walce o przetrwanie, o podstawowe prawa i wolności, o polityczne samostanowienie. Wzywamy do świadomej oceny konkretnej sytuacji zamiast abstrakcyjnej analizy geopolitycznej, która pomija kontekst historyczny, społeczny i polityczny. Abstrakcyjny pacyfizm, który potępia wszystkie strony biorące udział w wojnie, w praktyce prowadzi do nieodpowiedzialnych rozwiązań. Podkreślamy zasadniczą różnicę między przemocą jako środkiem ucisku oraz jako uzasadnionym środkiem samoobrony.

Rosyjska agresja podważa osiągnięcia ukraińskich feministek w walce z politycznym i społecznym uciskiem. Na terytoriach okupowanych rosyjska armia wykorzystuje masowe gwałty i inne formy przemocy ze względu na płeć jako strategię wojskową. Ustanowienie rosyjskiego reżimu na tych terytoriach stwarza zagrożenie kryminalizacji osób LGBTIQ+ i dekryminalizacji przemocy domowej. Na całej Ukrainie problem przemocy domowej staje się coraz bardziej dotkliwy. Ogromne zniszczenia infrastruktury cywilnej, sytuacje niebezpieczne dla środowiska naturalnego, inflacja, niedobory i przesiedlenia ludności zagrażają reprodukcji społecznej. Wojna intensyfikuje płciowy podział pracy, jeszcze mocniej spychając pracę związaną z reprodukcją społeczną - w szczególnie trudnych i niepewnych warunkach - na kobiety. Rosnące bezrobocie i atak neoliberalnego rządu na prawa pracownicze wciąż pogłębiają problemy społeczne. Uciekając przed wojną, wiele kobiet* jest zmuszonych do opuszczenia kraju i znajduje się w trudnej sytuacji ze względu na bariery w dostępie do mieszkań, infrastruktury społecznej, stałych dochodów i usług medycznych (w tym antykoncepcji oraz aborcji). Są one również narażone na ryzyko stania się ofiarami handlu ludźmi.

Wzywamy feministki z całego świata do wsparcia naszej walki. Żądamy:

 • prawa do samostanowienia, ochrony życia i podstawowych wolności oraz prawa do samoobrony (w tym zbrojnej) dla narodu ukraińskiego - a także dla innych narodów stojących w obliczu imperialistycznej agresji;
 • sprawiedliwego pokoju, opartego na samostanowieniu narodu ukraińskiego, zarówno na terytoriach kontrolowanych przez Ukrainę, jak i na jej tymczasowo okupowanych obszarach, w którym uwzględnione zostaną interesy pracowników, kobiet, osób LGBTIQ+, mniejszości etnicznych i innych uciskanych oraz dyskryminowanych grup;
 • międzynarodowej sprawiedliwości za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione podczas imperialistycznych wojen Federacji Rosyjskiej i innych krajów;
 • skutecznych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz skutecznych mechanizmów zapobiegania dalszym wojnom, agresji, eskalacji konfliktów w regionie i na świecie;
 • swobody przemieszczania się, ochrony i zabezpieczeń socjalnych dla wszystkich uchodźców i osób wewnętrznie przesiedlonych bez względu na pochodzenie;
 • ochrony i rozszerzenia praw pracowniczych, sprzeciwu wobec wyzysku i super wyzysku, a także demokratyzacji stosunków w zakładach pracy
 • nadania priorytetu sferze reprodukcji społecznej (przedszkola, szkoły, instytucje medyczne, wsparcie socjalne itp.) w odbudowie Ukrainy po wojnie;
 • umorzenia długu zagranicznego Ukrainy (i innych krajów światowych peryferii) na powojenną odbudowę i odejścia od dalszego prowadzenia polityki oszczędnościowej;
 • ochrony przed przemocą ze względu na płeć i zagwarantowania skutecznego wdrożenia Konwencji Stambulskiej
 • poszanowania praw i wzmocnienie pozycji osób LGBTIQ+, mniejszości narodowych, osób niepełnosprawnych i innych grup dyskryminowanych;
 • wdrożenia praw reprodukcyjnych dziewcząt i kobiet, w tym powszechnego prawa do edukacji seksualnej, usług medycznych, leków, antykoncepcji i aborcji;
 • zagwarantowania widoczności i uznania aktywnej roli kobiet w działaniach/walkach antyimperialistycznych
 • włączenia kobiet do wszystkich procesów społecznych oraz podejmowania decyzji, zarówno w czasie wojny, jak i w czasie pokoju, na równi z mężczyznami;

Rosyjski imperializm zagraża dziś istnieniu społeczeństwa ukraińskiego i wpływa na cały świat. Nasza wspólna walka z nim wymaga jednolitych zasad i globalnego wsparcia. Wzywamy do feministycznej solidarności i działania na rzecz ochrony życia ludzkiego, a także praw, sprawiedliwości społecznej, wolności i bezpieczeństwa.

Stoimy po stronie prawa do oporu!

Jeśli społeczeństwo ukraińskie złoży broń, już go nie będzie!

Jeśli Rosja złoży broń, wojna się zakończy!

Prosimy o podpisanie manifestu tutaj. Wstępna lista podpisów ukraińskich jest tutaj, a wstępna lista podpisów międzynarodowych tutaj. Od 8 lipca 2022 r. manifest podpisało 346 osób i 31 organizacji. Zaktualizowane listy będą publikowane na stronie ukraińskiego magazynu Спільне/Commons w języku angielskim, ukraińskim i rosyjskim.