Rødt støtter Ukraines kamp for frihed

Rødt fordømmer på det stærkeste Ruslands aggressive, folkeretsstridige angreb på Ukraine. Dette er imperialisme, der strider mod alt, hvad Rødt står for. Vi støtter Ukraines selvstændighed og forsvarskamp.

Rødt støtter dem, der nu forsvarer sig mod Putins soldater og kæmper for deres frihed, for deres lands suverænitet og for demokrati. Ansvaret for angrebskrigen og bombningerne ligger ene og alene på Putin-regimet. Rusland må straks stoppe krigen og trække sig ud af hele Ukraine. Der findes ingen argumenter, ingen sikkerhedsinteresser, interessesfærer eller andre påskud, der kan forsvare en folkeretsstridig angrebskrig og de enorme menneskelige lidelser, som krigen medfører. Det er først og fremmest befolkningen i Ukraine, der rammes, men følgevirkningerne af krigen forværrer også social nød og ulighed i hele verden og rammer især arbejderklassen. Norge må øge sin humanitære bistand til både Ukraine og andre krigs- og kriseramte i verden.

Rødts antiimperialistiske principper er klare. I principprogrammet går vi ind for, at «»Norge ikke skal vælge side i kampen mellem imperialistiske stormagter«, at vi »støtter folk og nationer, der kæmper imod besættelse og undertrykkelse« og »vil forsvare Folkeretten og nationernes ret til selvbestemmelse«. Vi må forsvare disse principper i praksis, når en stormagt angriber et mindre land.

Uden våbenstøtte var Ukraine blevet kørt over og underlagt et chauvinistisk og højrenationalistisk russisk regime med erklærede imperialistiske ambitioner. Derfor er det rigtigt med våbenstøtte til Ukraine i kampen for selvstændighed og fred, når ukrainerne har bedt om det. Disse våben må ikke bruges udenfor ukrainsk territorium. Rødt forudsætter, at regeringen kræver en slutbrugererklæring af Ukraines regering, der sikrer, at norske våben kun bruges af de regulære ukrainske styrker indenfor Ukraines territorium.

Rødt vil modarbejde en eskalering, hvor krigen spredes til andre lande og som kan resultere i en tredje verdenskrig. Hovedansvaret for krigens eskalering ligger på russisk side.

I dag sker våbendonationerne direkte fra norsk side eller i samarbejde med andre lande, dvs. ikke fra NATO. Dette skal fortsætte, så ukrainernes forsvarskamp kan støttes uden at yderligere øge faren for en stormagtskrig.

Det er afgørende med grundige vurderinger forud for norske donationer. Der er ingen lande, der har givet Ukraine alt, hvad de har bedt om. Regeringen skal på forhånd informere og konsultere Stortinget omkring militære bidrag. Rødt er imod at sende norske kampfly, kampvogne eller soldater til Ukraine. Internationale konventioner og love mod brug af klyngevåben og fosforbomber skal overholdes.

Det er en forudsætning for en fredsløsning, at Ukraine overlever som en selvstændig stat. Besættelse er ikke fred. Besættelse er undertrykkelse, massearrestationer, dødsdomme og terror.

I Norge skal vi bruge al vores internationale indflydelse og diplomatiske kapacitet til at bidrage til en standsning af krigen gennem forhandlinger rettet mod en fredelig løsning, baseret på folkeretten. Der er ingen modsætning mellem støtte til modstandskamp og at arbejde for fred.

Et fremtidigt forhandlingsresultat afhænger også af den konkrete situation på slagmarken. Hvis angriberen får lov til at diktere fredens præmisser, belønnes imperialistisk aggression. Indtil en diplomatisk løsning er mulig, og hvor grundlaget for en retfærdig fred til stede, behøver Ukraine derfor våben til at forsvare sig og stå imod invasionen.

Rødt vil arbejde aktivt for, at regeringen styrker Norges indsats for humanitær hjælp, langsigtet udviklingsindsats og varig fred. Rødt vil desuden arbejde for, at Norge skal fremme en politik i FN, så organisationen bliver et effektivt redskab til at skabe og sikre fred, og for at standse al våbeneksport, direkte og indirekte, der går til angrebskrig og som bryder folkeretten.

Rødt støtter fredsbevægelsen i både Ukraine og Rusland. Norge skal arbejde for, at der gennemføres fredsforhandlinger i tråd med FN-traktaten. Disse skal finde sted på ukrainernes præmisser.

Norge må forsvare dissidenter og forfulgte. Rødt var tidligt ude med krav om kollektiv beskyttelse af alle ukrainske flygtninge – noget, der hurtigt blev indført. Rødt har opfordret regeringen til at bede russiske soldater om at desertere og garantere dem beskyttelse i Norge.

Rødt har stået i spidsen for hårde straffetiltag mod det russiske regime og dets støtter. Vi ønsker sanktioner, der rammer den politiske elite, militæret, oligarkerne og finanseliten i Rusland. Målet med sanktioner må være at svække regimet og ikke at svække fredsbevægelsen i Rusland.

Rødt arbejder for retsforfølgelse af folkeretsstridig angrebskrig. Rødt foreslår, at Norge skal støtte Ukraines initiativ for at oprette et specialtribunal om aggressions-forbrydelsen mod Ukraine, hvor Putin-regimet kan efterforskes og retsforfølges for den folkeretsstridige angrebskrig mod Ukraine.

Rødt har foreslået, at Norge ratificerer Kampala-tillægget til Rom-vedtægterne, der giver Den Internationale Straffedomstol (ICC) jurisdiktion til at retsforfølge statsledere for folkeretsstridig angrebskrig. Derudover skal Norge arbejde for at fjerne den særlige jurisdiktionsbegrænsning over for aggressions-forbrydelse, der i dag gør, at ICC ikke kan efterforske Putin for beslutningen om at angribe Ukraine. Dette ser vi som en nødvendighed for at styrke Norges retssikkerhed imod angrebskrig; for at bidrage til at forebygge fremtidige krige i tråd med intentionen bag Nürnberg-processen og for, at Norge skal have troværdighed i det internationale arbejde for at sikre en retsforfølgelse af Ruslands aggressions-forbrydelse mod Ukraine.

Rødt mener, at Norge bør indføre egne sanktioner, der lukker smuthuller, som udnyttes af Putin og hans allierede. Vi opfordrede derfor tidligt til selvstændige norske sanktioner for at lukke smuthullerne i EUs tiltag, der har tilladt losning af metal samt udbetaling af refusion til oligarker på oliejagt.

Rødt vil fortsat arbejde for omfattende økonomisk og humanitær bistand til Ukraine, både mens krigen er i gang og til genopbygningen. Rødt har foreslået at slette Ukraines statsgæld og mener, at dette må gennemføres. Vi har støttet al humanitær hjælp samt materiel såsom hjelme, skudsikre veste osv. til det ukrainske militær. Rødt mener, at økonomisk og humanitær støtte skal optrappes.

Der er kommet flere rapporter om ukrainere i Norge, der er blevet udnyttet til social dumping og andre former for kriminalitet. Solidaritet med Ukraine må også føre til, at ukrainere i Norge ikke bliver udnyttet som billig arbejdskraft eller til kriminalitet. Rødt kræver, at regeringen i samarbejde med fagbevægelsen, arbejdsgiverne og NGO’er indfører konkrete tiltag for at hindre, at kyniske arbejdsgivere og kriminelle profiterer på krigen i Ukraine.

Vi kræver:

  • Information på ukrainsk om rettigheder i arbejdslivet og på det norske arbejdsmarked
  • Tilbud om undervisning i norsk
  • Whistleblowerordninger på ukrainsk for at varsle om kriminalitet og social dumping
  • Tiltag for at integrere ukrainere på det almindelige arbejdsmarked, der kan kvalificere dem til faglærte jobs

Oversat fra Rødt af Bjarke Friborg