Putin jest uzurpatorem

Szanowni Państwo

Zwracamy się do Państwa z głębokim niepokojem w związku z nadchodzącymi "wyborami" na Prezydenta Federacji Rosyjskiej w marcu 2024 roku, zwłaszcza w kontekście wydarzeń zachodzących w Rosji i jej agresywnej, ekspansywnej polityki wobec Ukrainy oraz innych Państw. Szczególną uwagę należy zwrócić na pewne czynniki, które mogą istotnie wpłynąć na demokratyczny charakter procesu wyborczego, jego obiektywność, a co najważniejsze, na legalność wyników wyborów, które doprowadzą do kolejnej reelekcji W. Putina na stanowisko Prezydenta Federacji Rosyjskiej.

Kluczowe powody, dla których obecnego Prezydenta Rosji, W. Putina, nie powinno się uznawać za legalnego po ponownym wyborze w wyborach w 2024 roku, są przedstawione w rezolucji nr 2519 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z dnia 13 października 2023 roku, a także w specjalnym raporcie w ramach tej rezolucji Komitetu Sprawiedliwości i Praw Człowieka sprawozdawcy Pietera Omtzigta (Holandia), nr 15827 z dnia 22 września 2023 roku.

Zwracamy Państwa uwagę na następujące fakty, które mogą przyczynić się do uznania Prezydenta Federacji Rosyjskiej, W. Putina, za nielegalnego po jego ponownym wyborze w 2024 roku:

· Przywłaszczenie władzy i naciski na wszelkich przeciwników politycznych obecnego reżimu, aż do represji i fizycznej eliminacji przeciwników politycznych;

· Brak lub ograniczenie wolności mediów;

· Przeprowadzanie wyborów na tymczasowo okupowanych obszarach niepodległej Ukrainy, z użyciem metod przymusu w celu głosowania w nielegalnych wydarzeniach wyborczych;

· Nielegalne, niekonstytucyjne poprawki do Konstytucji Federacji Rosyjskiej, przyjęte w celu utrzymania możliwości pozostania W. Putina u władzy. Przypomnijmy, że zgodnie z częścią 3 artykułu 81 Konstytucji Federacji Rosyjskiej (przed poprawkami z 2020 roku), ta sama osoba nie mogła pełnić funkcji Prezydenta Federacji Rosyjskiej "dłużej niż przez dwie kadencje z rzędu". W ten sposób Putin nie miał prawa zostać Prezydentem Rosji w 2012 roku i w kolejnych latach;

· Przyjęcie wielu rażąco nielegalnych ustaw, które łamią fundamentalne zasady prawne, wartości demokratyczne i zasadę państwa prawa, będącą jednym z fundamentów ustroju konstytucyjnego Rosji (artykuł 1 Konstytucji Federacji Rosyjskiej);

· Wojna na Ukrainie i zbrodnie wojenne, z powodu których W. Putin figuruje na międzynarodowej liście osób poszukiwanych przez nakazem wydanym przez Międzynarodowy Trybunał Karny.

Na szczególną uwagę zasługują okoliczności związane z sytuacją rosyjskiego systemu wyborczego i niezgodnością rosyjskich wyborów z zasadami powszechnego, równego, wolnego, tajnego i bezpośredniego prawa wyborczego, sformułowanymi przez Komisję Wenecką[1]:

· Poprzez ustanowienie systemu wykluczeń (wyroki sądowe, "zaangażowanie w działalność organizacji ekstremistycznych”, posiadanie zezwolenia na pobyt za granicą, odpowiedzialność administracyjna za niektóre rodzaje przestępstw) znaczna liczba obywateli rosyjskich jest pozbawiana czynnego prawa wyborczego - według szacunków rosyjskiego ruchu "Voice", co najmniej 10-11 milionów osób;

· Procedura rejestracji kandydatów jest całkowicie kontrolowana administracyjnie: komisje wyborcze mogą sfabrykować dowolne podstawy do odmowy rejestracji alternatywnego lub opozycyjnego kandydata, lub też do późniejszego anulowania rejestracji, pozbawiając tym samym wyborów rzeczywistej, a nie sztucznej konkurencyjności i naruszając zasadę różnorodności politycznej, będącą jednym z fundamentów ustroju konstytucyjnego Rosji (artykuł 13 Konstytucji Federacji Rosyjskiej);

· Stworzono warunki naruszające zasadę równości kandydatów na rzecz odgórnie wspieranego "beneficjenta" (aktywne kampanie wyborcze pod przykrywką transmitowania bieżących wydarzeń), kandydaci mają celowo nierówny dostęp do mediów;

· Regularnie i masowo rejestrowane są przypadki stosowania przymusu wobec pracowników państwowych i samorządowych oraz pracowników sektora budżetowego do głosowania na kandydatów popieranych przez rząd, w tym przypadki bezpośredniej kontroli nad ekspresją wolnej woli;

· Wprowadzenie i aktywne wykorzystanie systemu zdalnego głosowania elektronicznego znacznie pogorszyło problemy związane z przymusem do głosowania, utrzymaniem tajności głosowania oraz ochroną woli wyborców przed fałszowaniem - system zdalnego głosowania elektronicznego jest nieprzejrzysty dla jakiejkolwiek zewnętrznej kontroli, w pełni zarządzany przez organizatorów wyborów i umożliwia nieograniczone manipulowanie głosami wyborców;

· Wprowadzenie i stosowanie nowych formatów głosowania - na przykład, na poziomie lokalnym - oraz aktywne prowadzenie wcześniejszego i zdalnego głosowania znacznie ograniczają możliwości kontroli społecznej i tworzą korzystne warunki dla fałszerstw;

· Komisje wyborcze są formowane w taki sposób, że ostatecznie stają się całkowicie zależne od obecnych władz i tworzą jednolitą administracyjnie kontrolowaną strukturę;

· Możliwości kontroli społecznej nad wyborami, w tym międzynarodowej obserwacji, są znacznie ograniczone: stworzono przeszkody prawne, ograniczono działalność organizacji obserwacyjnych (w tym za pomocą przepisów dotyczących obcych agentów i organizacji niepożądanych), członkowie społeczności obserwatorów są prześladowani;

· Utworzono stabilną, długoterminową praktykę masowych fałszerstw podczas głosowania i liczenia głosów zarówno w lokalach wyborczych, jak i w całym systemie komisji wyborczych, przy braku skutecznych mechanizmów do zaskarżania naruszeń, uwzględniając stan systemów sądowniczych i ścigania prawnego.

Ogółem sprawia to, że rosyjski system wyborczy jest niezdolny do zorganizowania i przeprowadzenia wolnych i sprawiedliwych wyborów zgodnych z uznawanymi międzynarodowymi standardami.

Podsumowując naszą prośbę, prosimy o zwrócenie uwagi na ten obszerny problem i podjęcie niezbędnych kroków w celu:

1. Wdrożenia i realizacji rezolucji nr 2519 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z dnia 13 października 2023 roku w całości, zwłaszcza punktu 8, który brzmi: "Zgromadzenie wzywa państwa członkowskie Rady Europy do uznania Władimira Putina za nielegalnego po zakończeniu jego obecnej kadencji prezydenckiej oraz do zaprzestania wszelkich kontaktów z nim, z wyjątkiem kontaktów humanitarnych oraz tych służących osiągnięciu pokoju”. 2. Uznanie nielegalności "resetu" kadencji prezydenckich W. Putina, przeprowadzonego poprzez przyjęcie poprawek do Konstytucji Federacji Rosyjskiej;

3. Po ponownym wyborze W. Putina na stanowisko Prezydenta Rosji na nową kadencję, apelujemy o uznanie jego statusu jako Prezydenta Federacji Rosyjskiej za nielegalny na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz o odmowę kontaktów z władzami Federacji Rosyjskiej, z wyjątkiem kontaktów humanitarnych i dla osiągnięcia pokoju.

Takie kroki staną się silnymi instrumentami nacisku na reżim Putina w celu zakończenia wojny na Ukrainie i pozwolą pociągnąć go do odpowiedzialności przed prawem międzynarodowym za popełnione zbrodnie wojenne.

SIGN THE ORIGINAL PETITION