Poetin is een usurpator

Geachte dames en heren,

Wij zijn diep bezorgd over de aanstaande "verkiezingen" van de President van de Russische Federatie in maart 2024, met name in de context van gebeurtenissen binnen Rusland en zijn externe agressieve, expansieve beleid ten opzichte van Oekraïne en andere landen. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan problematiek rond de democratische aard en de objectiviteit van het verkiezingsproces, die de legitimiteit van de verkiezingsresultaten aanzienlijk zal beïnvloeden. Dat zal zeer waarschijnlijk leiden tot een herverkiezing van V. Poetin tot de functie van President van de Russische Federatie.

De belangrijkste redenen waarom de huidige President van Rusland, V. Poetin, niet als legitiem mag worden erkend na de verkiezingen van 2024, worden uiteengezet in Resolutie nr. 2519 van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (PACE) van 13 oktober 2023, in het rapport binnen deze resolutie van de Commissie Juridische Zaken o.l.v. mensenrechten-rapporteur de heer Pieter Omtzigt (Nederland), nr. 15827 van 22 september 2023.

Wij vestigen uw aandacht op de volgende feiten die kunnen bijdragen aan de erkenning van de President van de Russische Federatie, V. Poetin, als onwettig na zijn herverkiezing in 2024:

· Usurpatie van de macht en druk op politieke tegenstanders van het huidige regime, tot onderdrukking en fysieke uitschakeling van politieke tegenstanders;

· Afwezigheid of inperken van mediavrijheid;

· Houden van verkiezingen in tijdelijk bezette gebieden van onafhankelijk Oekraïne, met gebruikmaking van dwangmiddelen om deel te nemen aan illegale verkiezingsgebeurtenissen;

· Illegale, ongrondwettelijke wijzigingen in de Grondwet van de Russische Federatie, aangenomen om de mogelijkheid van V. Poetin om aan de macht te blijven te behouden. Herinner u dat volgens deel 3 van artikel 81 van de Grondwet van de Russische Federatie (vóór de amendementen van 2020) dezelfde persoon de functie van President van de Russische Federatie "niet meer dan twee termijnen achtereen" mocht bekleden. Poetin had dus geen recht om in 2012 en de daaropvolgende jaren President van Rusland te worden;

· Aannemen van schrijnende en onwettige wetgeving die fundamentele juridische principes, democratische waarden en het beginsel van de rechtsstaat schenden, dat een van de fundamenten is van de constitutionele orde van Rusland (artikel 1 van de Grondwet van de Russische Federatie);

· De oorlog tegen Oekraïne en oorlogsmisdaden, in verband waarmee V. Poetin op de internationale opsporingslijst staat met een bevel uitgevaardigd door het Internationaal Strafhof.

Bijzondere aandacht verdienen de omstandigheden met betrekking tot de staat van het Russische verkiezingssysteem en de niet-naleving van Russische verkiezingen met de beginselen van algemene, gelijke, vrije, geheime en directe stemming, geformuleerd door de Commissie van Venetië [1]:

· Door de instelling van kiezersregisters (veroordelingen, "betrokkenheid" bij activiteiten van extremistische organisaties, het bezitten van een buitenlandse verblijfsvergunning, betrokkenheid bij administratieve verantwoordelijkheid voor bepaalde soorten overtredingen) wordt een aanzienlijk aantal Russische burgers het passieve kiesrecht ontnomen - volgens schattingen van de Russische Movement for Defence of Voters' Rights Golos, minstens 10-11 miljoen mensen;

· Het registratieproces van kandidaten is administratief volledig gecontroleerd: verkiezingscommissies kunnen elke grond creëren om de registratie van een alternatieve of oppositiekandidaat te weigeren of de registratie later te annuleren, waardoor de verkiezingen volledig worden beroofd van echte, niet kunstmatige concurrentie, en het beginsel van politieke diversiteit, dat een van de fundamenten is van de constitutionele orde van Rusland (artikel 13 van de Grondwet van de Russische Federatie), wordt geschonden;

· Er zijn omstandigheden gecreëerd die de gelijkheid van kandidaten schenden ten gunste van een administratief gesteunde "zittende" (actieve campagnes onder het mom van het dekken van huidige activiteiten), kandidaten hebben opzettelijk ongelijke toegang tot de media;

· Er worden massaal gevallen van dwang op staats- en gemeenteambtenaren vastgelegd, en op de werknemers in de door overheid gefinancierde sectoren om te stemmen voor pro-regeringskandidaten, inclusief gevallen van directe controle over de wil van de kiezers;

· De invoering en actieve toepassing van het systeem van stemmen op afstand heeft de problemen van dwang om te stemmen, het behoud van de geheimhouding van de stemming en de bescherming van de wil van de kiezers tegen vervalsing aanzienlijk verergerd - het systeem van stemmen op afstand is ondoorzichtig voor externe controle, wordt volledig beheerd door de organisatoren van de verkiezingen en staat onbeperkte manipulatie van de stemmen van de kiezers toe;

· De invoering en het gebruik van nieuwe stemformaten - bijvoorbeeld in de regio’s - en de actieve uitvoering van vroegtijdige stemmen op afstand verminderen ook aanzienlijk de mogelijkheden voor publieke controle en creëren gunstige omstandigheden voor vervalsingen;

· Verkiezingscommissies worden zodanig samengesteld dat ze uiteindelijk volledig afhankelijk zijn van de huidige autoriteiten en een administratief gecontroleerde verticale machtssysteem;

· De mogelijkheden voor publieke en internationale controle over verkiezingen en waarneming zijn aanzienlijk beperkt: wettelijke obstakels zijn gecreëerd, de activiteiten van waarnemingsorganisaties worden beperkt (inclusief met behulp van wetgeving over buitenlandse agenten en ongewenste organisaties), leden van de waarnemingsgemeenschap worden vervolgd;

· Er is een stabiele langetermijnpraktijk van massale vervalsingen bij het stemmen en tellen van stemmen ontstaan, zowel op stembureaus als in het hele systeem van verkiezingscommissies, terwijl effectieve mechanismen voor het aanvechten van overtredingen, rekening houdend met de staat van de rechterlijke en rechtshandhavingssystemen, ontbreken.

Dit alles maakt het Russische verkiezingssysteem niet in staat om vrije en eerlijke verkiezingen te organiseren en uit te voeren die voldoen aan internationaal erkende normen.

Samenvattend vragen wij u om aandacht te besteden aan dit uitgebreide probleem en de nodige stappen te ondernemen om:

1) Resolutie nr. 2519 van de PACE van 13 oktober 2023, in zijn geheel, met name punt 8 in deel: "De Vergadering roept de lidstaten van de Raad van Europa op om Vladimir Poetin als onwettig te erkennen na het einde van zijn huidige presidentstermijn en alle contacten met hem te staken, behalve voor humanitaire contacten en om vrede te bereiken";

2) De onwettigheid van de "reset" van de presidentiële termijnen van V. Poetin, uitgevoerd door middel van amendementen op de Grondwet van de Russische Federatie, te erkennen;

3) Na de herverkiezing van V. Pоеtin tot de functie van President van Rusland voor een nieuwe termijn, dringen wij er bij u op aan zijn status als President van de Russische Federatie als onwettig op nationaal en internationaal niveau te erkennen en contact met de autoriteiten van de Russische Federatie te weigeren, behalve voor humanitaire contacten en om vrede te bereiken.

Dergelijke stappen zullen sterke signalen van druk op het regime van Poetin betekenen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen en hem verantwoordelijk te houden volgens het internationaal recht voor de begane oorlogsmisdaden.