Ľavica a Ukrajina: Dve nástrahy, ktorým sa treba vyhnúť

Zánik Sovietskeho zväzu a koniec studenej vojny takmer ukončili "táborizmus", ktorý dovtedy charakterizoval väčšinu medzinárodnej ľavice a robotníckeho hnutia. Termín "táborizmus" vznikol počas studenej vojny na označenie systematického zbližovania sa tohto spektra síl za Washingtonom alebo Moskvou. Hoci stále existujú politické skupiny, ktoré sa systematicky stavajú za Kubu alebo dokonca za Putinovo Rusko v prípade zarytých stalinistov, ktorých náklonnosť k ZSSR sa zmenila na náklonnosť k čomukoľvek ruskému, objavil sa nový fenomén, a to neotáborizmus. Podporila ho okupácia Iraku pod vedením USA, ktorá sa uskutočnila v zjavnom rozpore s medzinárodným právom. Táto zďaleka najnepopulárnejšia vojna USA od čias Vietnamu sa stretla s obrovským medzinárodným pobúrením a dala nový impulz antiimperialistickému nepriateľstvu voči vláde USA.

V neotáborizme sa systematická orientácia na Moskvu nahradila postojom, ktorý je namierený proti Washingtonu, čo znamená silnú tendenciu konať podľa logiky "nepriateľ môjho nepriateľa je môj priateľ", a teda byť sotva kritický voči vládam a silám, ktoré sú v opozícii voči Spojeným štátom - vojensky alebo akýmikoľvek inými prostriedkami. Takýto postoj sa prejavil voči líbyjskému Kaddáfímu v roku 2011 (hoci od roku 2004 spolupracoval s Washingtonom), neskôr voči sýrskemu Asadovi a Putinovmu Rusku - najmä od jeho anexie Krymu a vpádu do ukrajinského Donbasu v roku 2014, po ktorom od roku 2015 nasledoval tvrdý zásah do vojny v Sýrii.

Hrubou ilustráciou tohto neotáborizmu je konferencia zorganizovaná v Nemecku v januári 2022 - po niekoľkých mesiacoch hrozivého presunu ruských vojsk k hraniciam Ukrajiny a necelé dva mesiace pred ich vpádom do tejto krajiny - pod heslom "Ruky preč od Ruska a Číny"!

Invázia Ruska na Ukrajinu vo februári 2022 však mala symetrický účinok ako invázia USA do Iraku v roku 2003. Vyvolala odpor v krajinách globálneho Severu, kde od roku 1945 nedošlo k takejto veľkej vojne na politickej scéne. Prozápadný studenovojnový táborizmus tak ožil medzi časťou širokej ľavice: proatlanticizmus najmä medzi sociálnymi demokratmi a zelenými, ako aj medzi časťami robotníckeho hnutia.

Ruská invázia podporila aj opačnú verziu neotáborizmu, pre ktorú je charakteristické vnímanie Putinovho režimu - a čoraz viac aj čínskej vlády - ako najväčšieho nebezpečenstva, so sprievodnou tendenciou byť mäkký alebo takmer nekritický voči krokom západných mocností v konfrontácii s Ruskom na Ukrajine (alebo Čínou v otázke Taiwanu).

Británia poskytuje dobrú ilustráciu novej polarizácie v radoch ľavice a robotníckeho hnutia medzi dvoma typmi neotáborizmu, protizápadným a protiruským. Väčšina protinatovských neotáboristických prostredí v Británii je aktívna v koalícii Stop the War Coalition (StWC). Od februára 2022 sa StWC venuje veci Ukrajiny len zbežne, vlažne odsudzuje ruskú inváziu a vyzýva na stiahnutie ruských vojsk tam, kde boli pred touto inváziou, bez toho, aby v tomto smere podnikla akékoľvek kroky.

Zároveň vynaložila väčšinu svojho úsilia na to, aby požadovala zastavenie britských a ďalších dodávok zbraní NATO na Ukrajinu, pričom argumentovala, že vojna na Ukrajine je zástupnou vojnou medzi dvoma imperialistickými tábormi. Zameraním sa výlučne na jeden rozmer prebiehajúcej vojny a minimalizovaním, ak nie priamym popieraním účasti Ukrajincov v boji za obranu svojho ľudu a územia, by StWC mohla prezentovať svoj neotáboristický príklon ako odmietanie oboch táborov. To sa premietlo do veľmi nekonzistentného postoja, keď sa proklamoval odpor voči ruskej invázii a zároveň sa popieralo právo Ukrajincov získať zbrane, ktoré potrebujú na odpor voči tej istej invázii.

Nedávnym príkladom tohto nesúladu je návrh, ktorý predložili členovia StWC na kongrese Únie univerzít a vysokých škôl (UCU), ktorý sa konal koncom mája. Návrh bol prijatý tesnou väčšinou 9 delegátov (130 proti 121 a 37 sa zdržalo hlasovania). Návrh s názvom "Zastavte vojnu na Ukrajine - mier ihneď" vyberá všetky prekážky. Kombinuje otvorený pacifizmus ("vo vojnách bojujú chudobní a nezamestnaní jednej krajiny, ktorí zabíjajú a mrzačia chudobných a nezamestnaných inej krajiny") s trápnym podceňovaním, že "NATO nie je progresívna sila", vyzýva odbory, aby "solidarizovali s obyčajnými Ukrajincami a žiadali okamžité stiahnutie ruských vojsk", len aby to zakončil "výzvou Rusku, aby stiahlo svoje vojská, a [britskej] vláde, aby prestala vyzbrojovať Ukrajinu", akoby ruská invázia na Ukrajinu a britské dodávky zbraní na Ukrajinu boli rovnako odsúdeniahodné.

Podľa StWC "alternatívou", ktorá umožní Ukrajine vzdorovať ruskej invázii, je "prímerie a mierové rokovania". Jedna z kľúčových zložiek koalície cítila potrebu sformulovať inú alternatívu, aby prejavila väčšiu ohľaduplnosť voči ukrajinskému obyvateľstvu. Presadzovala kombináciu štyroch prvkov: "ruské protivojnové hnutie, vzbura v armáde, ukrajinský odpor zdola, protivojnová agitácia v krajinách NATO". Možno mali Ukrajinci nechať Rusko napadnúť ich krajinu, aby mohli uskutočniť "odpor zdola" (čo v tomto kontexte nevyhnutne znamená "v podzemí"), pričom mali vsadiť na remake ruskej revolúcie z roku 1917. Takáto fantázia je naozaj dosť neúčinná pri maskovaní očividnej nekonzistentnosti.

Na opačnom konci ľavicového spektra kľúčové časti britského robotníckeho hnutia oživili atlanticizmus studenej vojny, ktorý bol charakteristický pre Labouristickú stranu a ktorý vedenie Keira Starmera oživilo do tej miery, že sa stotožnilo s chvastúnstvom toryov. Na svojom poslednom kongrese, ktorý sa konal v októbri minulého roka, tak Kongres odborových zväzov (TUC) prijal návrh týkajúci sa Ukrajiny s názvom "Hospodárska obnova a pracovné miesta vo výrobe". Ako naznačuje jeho názov, návrh vychádza skôr z úzko sektorových obáv o pracovné miesta než z internacionalistickej solidarity s Ukrajincami. Chváli obrannú výrobu ako "nevyhnutnú", vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa v posledných rokoch obmedzovala, a tvrdí, že "škrty v obrannej výrobe bránia schopnosti Spojeného kráľovstva pomáhať ukrajinskému ľudu, ktorý je pod brutálnym útokom Putinovho režimu". Tvrdí, že "svet sa stáva menej bezpečným", a podporuje "kampane za okamžité zvýšenie výdavkov na obranu v Spojenom kráľovstve".

Hlavný odborový zväz pôsobiaci v britskom vojensko-priemyselnom komplexe, GMB, bol hlavným propagátorom tejto línie. Vlani v septembri vyzval vtedajšieho kancelára Rishiho Sunaka, aby "masívne zvýšil výdavky na obranu". Na svojom nedávnom kongrese, ktorý sa konal začiatkom júna, GMB prijala návrh, v ktorom obhajovala právo Ukrajiny na sebaobranu a vyvracala akýsi druh odporu StWC voči dodávkam zbraní zo strany britskej vlády:

"Kongres sa domnieva, že tvrdenia, že takáto reakcia vlády Spojeného kráľovstva je ekvivalentom vojnového štvania, predĺži vojnu alebo riskuje eskaláciu vojny s Ruskom, sú v skutočnosti zadnými dvierkami, ktoré slúžia na to, aby Ukrajina bola ponechaná sama sebe a čelila násilnej anexii veľkých častí svojho územia. Prevliekanie týchto tvrdení za výzvy na mierové rokovania nič nemení na skutočnosti, že politika, ktorú stelesňujú, je v skutočnosti súhlasom s ruským útokom a zmierením sa s ním."

Návrh GMB sa však nezastavuje pri podpore poskytnutia prostriedkov sebaobrany Ukrajine. Ďalej sa v ňom uvádza:

"Ukrajina má tiež plné právo usilovať sa o dovoz najmodernejších a technologicky najvyspelejších zbraňových systémov z celého sveta, aby sa ubránila útokom a získala späť svoje územie. Kongres sa domnieva, že vlády Spojeného kráľovstva a ďalších krajín s vyspelým obranným priemyslom majú povinnosť pozitívne reagovať poskytnutím zbraní, ktoré Ukrajina potrebuje na svoju obranu."

To sa rovná podpore kvantitatívne a kvalitatívne neobmedzených dodávok zbraní, ktoré by umožnili ukrajinskej armáde eskalovať vojnu a tým zvýšiť riziko pre obyvateľov Ukrajiny, ako aj pre celý svet. V návrhu GMB sa okrem toho tvrdí, že "základom národnej bezpečnosti a obrannej politiky Spojeného kráľovstva je naďalej Organizácia Severoatlantickej aliancie (NATO), ktorú po druhej svetovej vojne zriadila labouristická vláda". Následne sa v ňom dospelo k záveru, že "neexistuje žiadna alternatíva... k riadne vycvičeným a vybaveným ozbrojeným silám Spojeného kráľovstva ako súčasti NATO", pričom sa namieta proti "krokom zameraným na diverzifikáciu pracovných miest mimo obrannej výroby", pretože "podkopávajú našu životne dôležitú národnú bezpečnosť a obranu". Legitímny dôvod Ukrajiny sa tak využíva na dôstojné zdôvodnenie toho, čo je v podstate úplne pronatovský militaristický postoj.

Vojna na Ukrajine viedla niektorých protiputinovských aktivistov britskej radikálnej ľavice k tomu, že sa nedokázali energicky postaviť proti takýmto pravicovým postojom. Angažujú sa v solidárnej práci s Ukrajinou, a teda sú v úzkom kontakte s ukrajinskými odborármi a socialistami, a sú náchylní prispôsobiť sa maximalistickej perspektíve, ktorá medzi obyvateľmi Ukrajiny pochopiteľne prevláda. Preto sa zdržiavajú takých postojov a aktivít, ako je nesúhlas s vojnovým štvaním britskej vlády a s ďalším zvyšovaním vojenských výdavkov pre krajinu, ktorá mala v roku 2021 tretie najväčšie vojenské výdavky na svete.

Paul Mason je pravdepodobne najvýraznejším príkladom. Zašiel dokonca tak ďaleko, že vyzval na podporu "zvýšených výdavkov na obranu, pokračujúcej podpory zbrojenia pre Ukrajinu, posilneného NATO a jadrového odstrašovania", a to všetko pod zámienkou odporu voči "táborizmu" definovanému tak, že sa vzťahuje len na postoje proti NATO.

Antiputinovský neotáborizmus vedie mnohých stúpencov ukrajinskej veci k tomu, aby sa držali bokom od výziev na prímerie (ktoré nemusí byť bezpodmienečné) a mierové rokovania v presvedčení, že čas je v prospech Ukrajiny. Umožňujú tak opačnej strane, aby sa prezentovala ako jediný zástanca protivojnových a pacifistických hodnôt, ako to ilustruje vyššie opísaný návrh UCU. Podporovatelia Ukrajiny majú tiež často tendenciu opakovať čoraz väčšie rozširovanie NATO, ktoré sa okrem Ruska zameriava aj na Čínu, a to zdôrazňovaním údajnej podobnosti medzi prípadmi Ukrajiny a Taiwanu - namiesto toho, aby porovnávali ruský útok so skutočnými inváziami a okupáciami, ako napríklad vo Vietname alebo Palestíne.

Ľavica sa musí vyhnúť nástrahám, ktoré predstavujú tieto symetrické táboristické a neotáboristické postoje. Dôsledný antiimperialistický postoj k Ukrajine je taký, ktorý spája nasledujúce postoje a požiadavky:

  1. Opozícia voči ruskej agresii a odsúdenie jej pokračujúceho zločineckého útoku;
  2. Podpora legitímneho práva Ukrajiny na sebaobranu a jej schopnosti získať obranné prostriedky z akéhokoľvek dostupného zdroja;
  3. Okamžité a bezpodmienečné stiahnutie ruských vojsk z územia, ktoré obsadili od februára 2022;
  4. Odmietnutie vojnových výziev na eskaláciu vojny na ruské územie, ktorá by vystavila svet a obyvateľov Ukrajiny vysokému riziku;
  5. Podpora mierových rokovaní pod záštitou OSN na základe zásad Charty OSN;
  6. Podpora mierového demokratického urovnania sporu o Krym a časti Donbasu určené v Minských dohodách z roku 2015 prostredníctvom referend organizovaných OSN o sebaurčení obyvateľstva týchto území pred inváziou pod ochranou vojsk OSN;
  7. Nesúhlas s rozširovaním NATO a podpora nahradenia NATO a iných vojenských aliancií organizáciami kolektívnej bezpečnosti, ako sú OBSE a OSN;
  8. Nesúhlas so všetkými zvýšeniami vojenských výdavkov a pokračujúca podpora drastického zníženia globálnych vojenských výdavkov;
  9. Podpora ukrajinských robotníckych a pokrokových organizácií proti ich pravicovej vláde;
  10. Podpora protivojnovej a demokratickej opozície v Rusku proti Putinovmu režimu.

Najnovšia kniha Gilberta Achcara sa volá The New Cold War: The United States, Russia and China, from Kosovo to Ukraine.

https://labourhub.org.uk/2023/06/28/the-left-and-ukraine-two-pitfalls-to-avoid/